Asmens duomenų apsauga

 

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Buivydiškių
mokyklos-darželio Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta mokytojo padėjėja Neringa Mazūraitė.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su
duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį,
aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir
naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r.
Buivydiškių mokyklos-darželio duomenų apsaugos pareigūną – mokytojo padėjėją Neringą
Mazūraitę, tel. (8 5) 2319120, el. paštu  [email protected], Beržų g. 2A, Buivydiškių k.,
Vilniaus r.

 

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT