Veiklos sritys

Iki mokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

PavadinimasVaikų amžiusGrupės darbo laikasUgdymo
kalba
Ikimokyklinio
ugdymo mokytojo
vardas, pavardė
Drugelių2-47.00-17.30LietuviųDaiva Aškinienė,
Aldona
Savarauskienė
Boružėlių3-58.00-18.30LietuviųRasa Kalytienė.
Aldona
Savarauskienė

Ikimokykliniame ugdyme įgyvendinama vaikų socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“, ,,Zipio draugai“ ir kt. (jei įgyvendinama) Mokyklos informacija apie prevencinės programos įgyvendinimą ir naudą vaikams.
Daugiau informacijos apie programas:
https://www.kimochis.com
https://www.vaikolabui.lt
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt


Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

PavadinimasGrupės
modelis
Grupės
darbo laikas
Ugdymo
kalba
Priešmokyklinio
ugdymo mokytojo
vardas, pavardė
Priešmokyklinio
ugdymo grupė
II7.30-18.00LietuviųMažena Svorobovič,
t.b. Diana Danilevič

Priešmokyklinis ugdymas mokykloje-darželyje organizuojamas remiantis, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7008f740329111e4a83cb4f588d2ac1a , taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos
vertinimo eigą.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas
Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė
tarnyba https://ppt.vrsa.lt


Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo programa mokykloje-daželyje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas


Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.


Prevencinė veikla

Informacija apie mokykloje įgyvendinamas prevencines programas, jų tikslus, uždavinius, pasiektus veiklos rezultatus, atsakingus darbuotojus už jų įgyvendinimą.

Mokykloje-darželyje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai

Mokyklos informacija apie prevencinės programos įgyvendinimą ir naudą mokiniams

Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt

Kasmet kovo mėnesį organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių

Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Mokykla dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo projekte ,,Sveikatiada

Daugiau informacijos apie projektą: http://sveikatiada.lt