Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA

Vaiko teisių konvencija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FB4C5F44B52

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1882ABF8B6AB

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.791BF9249C9C

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE3B174CA7E6

Geros mokyklos koncepcija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Švietimo aprūpinimo standartai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.83773518914F

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37350520a7bc11e5be7fbe3f919a1ebe

Žmogaus saugos bendroji programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/asr

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Etninės kultūros bendroji programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE610207736

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f0828f70abe911eb8bc8b1cdd5d7f785/asr

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3e9269009e511ea9d279ea27696ab7b

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F69489322E6

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9