SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS

Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Mokykla 2023 m. kaip Nacionalinės švietimo agentūros partneris pagal Jungtinės veiklos sutartį dalyvavo įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektą ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), pagal kurį Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas mokyklų aprūpinimas vadovėliais pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

1.       Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.

2.       Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

2023 m. mokyklai iš Projekto lėšų atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams įsigyti pagal mokyklos mokinių skaičių skirta 1307,97 eurų. Patirtos išlaidos atnaujinto ugdymo turinio vadovėliams, paskelbtiems Švietimo portalo Vadovėlių duomenų bazėje, įsigyti apmokamos taikant Europos socialinio fondo agentūros nustatytus fiksuotuosius įkainius (pradiniam ugdymui – 12,77 EUR,  pagrindiniam ugdymui – 18,52 EUR, viduriniam ugdymui – 21,80 EUR) bei papildomai pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-1379 skiriama visiems mokyklos mokiniams po 15,00 EUR.

Skirtos lėšos mokyklai buvo panaudotos aprūpinti lyginių ir nelyginių klasių mokiniams bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. 

Iš viso mokykla įsigijo 107 vnt. atnaujinto turinio bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, fizikos, gamtos mokslų, pasaulio pažinimo, ekonomikos, geografijos, istorijos, visuomeninio ugdymo). 

Daugiau informacijos apie projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendinimą galima rasti interneto adresu https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/