Informacija apie komisijas, darbo grupes

Mokyklos tarybos veikla:
> Tikslas – telkti mokyklos bendruomenę pagrindinių mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
Uždaviniai:
Teikti siūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti mokyklos įvairias veiklos sritis.
> Skatinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą.

> Ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti ugdymo proceso kokybę.

Mokytojų tarybos veikla (pirmininkė – Aldona Svarauskienė, pirmininkės pavaduotoja – Jurgita
Antanavičienė, sekretorė – Rasa Kalytienė):
Tikslas – spręsti mokyklos veiklos įgyvendinimo bei ugdymo programų realizavimo klausimus, siekiant įgyvendinti mokyklos veiklos programos tikslus ir uždavinius.
Uždaviniai:
> Kurti saugią, sveiką ir draugišką aplinką mokyklos bendruomenei.
> Spręsti mokinių ugdymo(si) problemas.
> Spręsti mokytojų profesinius bei bendruosius ugdymo klausimus mokykloje.

Metodinės grupės veikla (pirmininkė – Inga Šveistrienė, sekretorė – Rasa Špokienė):

Tikslas – gerinti mokymosi kokybę, skatinant mokytojų bendradarbiavimą ir dalinimąsi metodine ir praktine patirtimi.
Uždaviniai:
> Dalintis gerąja patirtimi, taikyti įgytas žinias praktikoje;
> Kurti bei tobulinti edukacines aplinkas siekiant kiekvieno mokinio maksimalios pažangos;
> Teikti metodinę pagalbą, bendradarbiauti diegiant aktyvius mokymo metodus, skatinančius mokinius į(si)vertinti pažangą, tobulinant užduočių personalizavimą ir diferencijavimą, uždavinio formuluotę;
> Tobulinti pamokos įsivertinimą.

Vaiko gerovės komisijos veikla (pirmininkė – Alina Kiseliova, sekretorė – Rasa Kalytienė):
Tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Uždaviniai:
> Rūpintis pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu, koordinuoti prevencijos ir intervencijos, efektyvinti mokymosi pagalbos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.
> Teikti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą bendruomenės nariams ugdymo organizavimo pritaikymo, mokymosi sunkumų, netinkamo elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
> Aiškintis mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, lankomumo problemas, ieškoti galimų problemos sprendimo būdų.
> Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
> Organizuoti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse.

> Organizuoti ir koordinuoti mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius bei galimybes.
> Organizuoti pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, atlikti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą.
> Laiku parinkti ir pritaikyti mokymo programas, metodus bei mokymo priemones, atitinkančias mokinių gebėjimus ir galias.
> Kelti pedagoginį profesionalumą dirbant su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi problemų.
> Organizuoti specialiųjų poreikių moksleivių ugdymą, bendradarbiaujant su Vilniaus r. PPT, švietimo skyriaus specialistais, vadovautis jų nurodytomis rekomendacijomis.
> Skatinti pozityvų elgesį bei užtikrinti saugią ir palankią visiems mokiniams ugdymosi aplinką.