Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Vaiko teisių konvencija
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas


Geros mokyklos koncepcija

Švietimo aprūpinimo standartai

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas


Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas


Žmogaus saugos bendroji programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa


Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Etninės kultūros bendroji programa

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas


Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas


Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Švietimo įstaigų higienos normos:

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“


Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt


Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas


Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai

Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas


Daugiau savivaldybės teisės aktų galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės
dokumentų paieškoje