Darbo krūvis – 0,6 et.
Koeficientas (8,11 – 11,29) priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo.
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Priešmokyklinio ugdymo mokytoju gali dirbti asmuo įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir
  pedagogo profesinę kvalifikaciją. (Baigęs ikimokyklinio ir/ar pradinio ugdymo mokytojų, ir (ar) Vaikystės
  pedagogikos programą ir LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 val. darbo
  priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai).
  1.1. Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2.
  1.2. Užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis – nenustatomas.
  1.3.Skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio
  kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų
  sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo
  programoms aprašą.
  1.4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai
  dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių
  tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  1.5. Bendrųjų priešmokyklinio, pradinio, specialiojo ugdymo programų, išsilavinimo standartų, ugdymo
  planų žinojimas ir gebėjimas savo veiklą derinti su šiais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais.
  1.6. Turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą.
  1.7. Turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą.
  1.8. Turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.