Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis (biudžetinė įstaiga, kodas 191824566, buveinės adresas:
Beržų g. 2A, Buivydiškių k., Zujūnų sen., tel. 0 85 2319120, el. p. [email protected]) skelbia atranką Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.
Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.
Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas.
Pareigybės lygis–A2
Darbo krūvis: 36 valandos per savaitę (etato dydis – 1).
Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis.
Darbo pradžia: 2024-09-02.


Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti įgytą aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995
  metų) išsilavinimą ir įgytą ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo (auklėtojo)
  profesinę kvalifikaciją bei pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją.
 2. Būti išklausęs Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos
  tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
  2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir
  specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“ (jeigu
  nėra išklausęs ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau
  arba studijų metu).
 3. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėti valdyti informacines ir komunikacines
  technologijas.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 5. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus,
  ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti
  dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti
  išvadas; planuoti ir organizuoti savo veiklą; dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti,
  rengti ir įgyvendinti projektus.

Darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys nustatomi atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
 7. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento
  kopiją.
 8. IRD pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie kandidatą.

Pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.
Dokumentų pateikimas: dokumentai teikiami elektroniniu paštu [email protected]
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentų priėmimo pradžia – 2024-07-15, pabaiga – 2024-07-31.
Pretendentų atrankos būdas–žodžiu (pokalbis).
Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Informacija apie atranką teikiama:
Tel. 0 85 2319120, +37064028720 ir el. p. [email protected]